ارائه خدمات

شرکت لاد ارتباط قشم در زمینه طراحی، تامین، تجهیز، و پیاده سازی سیستم های فیبر نوری فعال میباشد و هم اکنون به عنوان مجری طرح فیبر نوری از طرف شرکت مخابراتی ایرانیان نت می باشد